Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)


Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem unijnej polityki spójności służącym wspieraniu, promocji oraz realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym w obrębie Unii Europejskiej. Cel ten jest kontynuacją instrumentów UE wspierających polsko – słowacką współpracę transgraniczną tj. programów przedakcesyjnych, programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach kolejnych perspektyw finansowych UE.

Na Europejską Współpracę Terytorialną składają się 3 typy programów operacyjnych:

  • współpraca transgraniczna, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych,
  • współpraca transnarodowa, ukierunkowana na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,
  • współpraca międzyregionalna, umożliwiająca wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.
  • PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2021-2027

  • PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA – SŁOWACJA 2014-2020

  • ZADANIA KRAJOWEGO KONTROLERA

  • WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW

  • KONTAKT

  • LINKI

wstecz    do góry     drukuj