Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2019 r. są dostępne.
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2019-10-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pełni Pani Angelika Bodziony-Durych, Dyrektor Wydziału Administracji i Logistyki, adres poczty elektronicznej: WL@malopolska.uw.gov.pl, tel. 12 39 21 316

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Angelika Sosnowska, adres poczty elektronicznej aada@muw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

PLAN DZIAŁAŃ MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE NA RZECZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W LATACH 2021 – 2025

Dostępność architektoniczna

KRAKÓW

 1. Budynek przy ul. Basztowej 22 w Krakowie

  Budynek w technologii tradycyjnej, z licznymi elementami architektonicznymi o pełnym podpiwniczeniu. Budynek średnio wysoki, czteropiętrowy z nieużytkowym poddaszem. Budynek o zabudowie zwartej, wzniesiony na planie zbliżonym do litery „U”. Osią gmachu jest holl wejściowy z reprezentacyjną klatką schodową /z dwiema klatkami bocznymi/ . Okres budowy przełom: XIX/XX wieku oraz późniejsza dobudowa III piętra, budynek wpisany do rejestru zabytków.
  Budynek stanowi z budynkiem przy ul. Worcella 7 wspólny kompleks, połączony ze sobą dwoma przejściami wewnętrznymi (na parterze i III p.).

  W budynku mają swoją siedzibę Wojewoda Małopolski, I i II Wicewojewoda Małopolski, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

  Ponadto w budynku mieszczą się następujące komórki organizacyjne:

  • Biuro Wojewody
  • Wydział Polityki Społecznej
  • Wydział Organizacji i Kontroli
  • Wydział Finansów i Budżetu
  • Wydział Zdrowia
  • Zespół Audytu Wewnętrznego
  • Wydział Infrastruktury,
  • Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
  • Wydział Prawny i Nadzoru,
  • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  • Wydział Administracji i Logistyki
  • Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych


  Współwłaścicielem części I piętra jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a w windach i przy wejściach do pomieszczeń i toalet.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze.

  Istnieje możliwość zaparkowania samochodu lub pojazdu przez osoby niepełnosprawne na parkingu urzędu (wjazd od strony ul. Worcella 7), po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (miejsca przy bocznej ścianie budynku, za szlabanem otwieranym przez pracownika portierni). Wejście dla klientów zewnętrznych do budynku głównym wejściem od ul. Basztowej 22.

  Przed budynkiem biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy. Do budynku można wejść po dwóch stopniach lub znajdującą się z boku pochylnią dla wózków bez poręczy.

  Drzwi w budynku są przeszklone, nie otwierają się automatycznie. Drzwi są otwierane prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest hall z dostępnym polem manewrowym. Po prawej stronie znajduje się portiernia. Pośrodku znajduje się punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu, po lewej stronie od punktu informacyjnego.

  W holu po lewej stronie znajduje się winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na półpiętro można dostać się schodami lub przy użyciu platformy dla wózków, pod nadzorem portiera. Z holu na wyższe piętra prowadzi winda i klatka schodowa z poręczami po jednej lub po obu stronach.

  Na kolejnych piętrach brak barier architektonicznych.

  Istnieje możliwość ominięcia schodów poprzez wejście od strony parkingu urzędu (wjazd od strony ul. Worcella 7). Wejście od strony parkingu w klatce A dostosowane dla wózków a następnie poprzez przejazd pochylnią pomiędzy budynkami do części przy ul. Basztowej 22.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 2. Budynek przy ul. Worcella 7 w Krakowie

  Budynek sześciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, bez przestrzeni strychowej. Budynek w technologii tradycyjnej. Budynek średnio wysoki, budowany na przełomie lat 50 i 60 XX w.

  W budynku mieszczą się następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Polityki Społecznej
  • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  • Wydział Zdrowia
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  • Wydział Zdrowia
  • Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa


  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a w windach i przy wejściach do pomieszczeń i toalet.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  W budynku nie ma obsługi klienta. Ze względu na połączenie funkcjonalne z budynkiem przy ul. Basztowej 22 obsługa klientów odbywa się od strony ul. Basztowej 22 w wyznaczonym miejscu, po lewej stronie od punktu informacyjnego.

  Wejście dla klientów zewnętrznych do budynku Worcella 7 jest zamknięte dla ruchu pieszego (w związku z trwająca pandemią) i odbywa się głównym wejściem od ul. Basztowej 22. Do budynku można podjechać samochodem poprzez strzeżony wjazd. Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez osoby niepełnosprawne na parkingu urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (miejsca przy bocznej ścianie budynku, za szlabanem otwieranym przez pracownika portierni).

  Przed budynkiem od ul. Worcella 7 biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy. Następnie do budynku prowadzi chodnik oraz podjazd z kostki brukowej. Do budynku z dziedzińca osoba niepełnosprawna może dostać się wejściem od strony klatki A, w której znajduje się platforma dla wózków, drzwi do klatki A i pozostałych klatek nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. W holu po lewej stronie znajduje się winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Z holu na niższe lub wyższe piętra prowadzi winda i klatka schodowa z poręczami po jednej stronie.

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze.

  Na kolejnych piętrach brak barier architektonicznych.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 3. Budynek przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie

  Jest to budynek wolnostojący o wysokości 32 m. Stoi w odległości większej niż 20 m od obiektów sąsiednich, oddzielony od nich ulicami, tj. Al. Powstania Warszawskiego i ulicą Sądową. Budynek ma 10 pięter naziemne i 1 piętro podziemne. Budynek posiada 2 windy dla personelu i petentów i 1 windę ratowniczą.

  Współwłaścicielem budynku jest Sąd Okręgowy w Krakowie, który zajmuje pietra III, IV,V, VI, VII. Pozostałe pietra tj. parter, I, II, VIII i IX p. zajmuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

  Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku:

  Wydział Spraw Cudzoziemców

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint przy wejściach do toalet, windy posiadają oznakowania w języku Braille’a.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

  Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez osoby niepełnosprawne na parkingu urzędu przy wejściu do budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (miejsca przy bocznej ścianie budynku, za szlabanem otwieranym przez pracownika portierni). Brak oznakowanych miejsc dla inwalidów na znakach pionowych, oznakowanie tylko poziome.

  Wejście dla klientów zewnętrznych do budynku głównym wejściem od ul. Przy Rondzie Przed budynkiem biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy. Odchodząc prostopadle od ulicy wchodzi się schodami na platformę, z boku znajduje się pochylnia dla wózków, drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

  Drzwi w budynku są przeszklone, otwierają się automatycznie. Za drzwiami jest hall z dostępnym polem manewrowym. Na wprost znajduje się portiernia i punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze i I i II piętrze.

  W budynku zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 4. Budynek przy ul. św. Sebastiana 9 w Krakowie

  Budynek średnio wysoki o zabudowie zwartej, trzypiętrowy, podpiwniczony z częścią strychową. Wybudowany w XIX w. Budynek o konstrukcji tradycyjnej /murowanej, żelbetowej, drewnianej/, usytuowany w pasie drogi, nieruchomość częściowo ogrodzona z podwórkiem.

  Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku:

  Wydział Spraw Obywatelskich

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a przy wejściu do budynku.

  Do budynku można wejść przez bramę tzw. holem przejazdowym od strony ulicy. Wejście do budynku po kilku stopniach. Drzwi pojedyncze drewniane są otwierane jednym skrzydłem. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest poczekalnia z dostępnym polem manewrowym. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu, po lewej stronie od wejścia na sale obsługi.

  W budynku brak windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych a także podjazdu przed budynkiem.

  Przy budynku nie ma parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu lub pojazdu w okolicach budynku na chodniku.

  W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

  Na pozostałych piętrach występują bariery architektoniczne.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 5. Budynek przy ul. św. Sebastiana 11 w Krakowie

  Budynek niski o zabudowie zwartej, dwupiętrowy, podpiwniczony. Wybudowany w XIX w. Budynek o konstrukcji tradycyjnej /murowanej, żelbetowej, drewnianej/, usytuowany w pasie drogi, nieruchomość częściowo ogrodzona z podwórkiem.

  Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku:

  Wydział Spraw Obywatelskich

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a przy wejściu do budynku.

  Przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami. Drzwi pojedyncze drewniane są otwierane jednym skrzydłem. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest poczekalnia z dostępnym polem manewrowym.

  Obsługa klientów odbywa się na parterze w wyznaczonym miejscu, po prawej stronie od wejścia na sale obsługi. Na sali obsługi jest punkt informacyjny.

  Przy budynku nie ma parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu lub pojazdu w okolicach budynku na chodniku.

  W budynku brak windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych.

  Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Na pozostałych kondygnacjach występują bariery architektoniczne.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 6. Budynki przy ul. Półlanki 78 w Krakowie.

  • A) Budynek magazynowy pełniący funkcję magazynów przeciwpowodziowych i magazyn środków ochrony osobistej. W budynku znajduje się kilka pomieszczeń biurowych. Konstrukcja budynku żelbetowa, ściany z pustaków ceramicznych, schody betonowe, stropy pomiędzy kondygnacjami żelbetonowe. Budynek dwupiętrowy z czterospadowym dachem pokrytym dachówką, na części dach pokryty blachą płaską. Bramy i drzwi stalowe ocieplane. Cały teren ogrodzony. Budynek jest wolnostojący, w kształcie litery „T” . Odległości od innych budynków są większe niż 20 m, główna ulica Półłanki w odległości ok 40 m.

   Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

   Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

   Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint przy wejściach, brak wind osobowych, tylko winda towarowa.

   Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.

   W budynku występują bariery architektoniczne.

   Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez osoby niepełnosprawne na parkingu przy wejściu do budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Brak oznakowanych miejsc dla inwalidów.

   Wejście dla klientów zewnętrznych do budynku głównym wejściem od parkingu lub od strony części parkowej.

   Drzwi w budynku do części biurowej od strony parku drewniane, nie otwierają się automatycznie. Wejście po czterech stopniach, wewnątrz klatka schodowa.

   Wejście do magazynów od strony parkingu drzwiami metalowymi, drzwi nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami jest hala magazynowa. Obsługa klientów magazynu odbywa się w wyznaczonym miejscu na poziomie parteru.

  • B) Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny. Cały teren ogrodzony. Wejście do budynku bez podjazdu – jeden stopień.

   Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

   Państwowa Straż Rybacka

   Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint przy wejściach, brak wind.

   W budynku dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

   W budynku występują bariery architektoniczne.

   Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu przy wejściu do budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Brak oznakowanych miejsc dla inwalidów.

   Wejście dla klientów do budynku głównym wejściem od parkingu. Drzwi od strony parkingu metalowe, nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami znajdują się pomieszczenia biurowe Państwowej Straży Rybackiej. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu na poziomie parteru.

   W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 7. Budynek przy Placu Na Stawach 3 w Krakowie

  Budynek biurowy – użyteczności publicznej, zbudowany na początku lat 70 – tych XXw. Obiekt wolnostojący, 6–piętrowy, podpiwniczony o konstrukcji murowano żelbetowej, posiadający jedną klatkę schodową w głównej części budynku.

  W budynku ma swoją siedzibę Wydział Polityki Społecznej - Oddział ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych.

  Oddział ten zajmuje pomieszczenia na I oraz II piętrze budynku.

  Ponadto w budynku jest dwóch współwłaścicieli:
  - Krajowe Biuro Wyborcze – zajmujące pomieszczenia w piwnicy oraz na parterze budynku. - Firma IGE-XAO – zajmująca pomieszczenia na III oraz IV piętrze budynku.

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a przy wejściu do budynku.

  Do budynku można wejść przez drzwi wejściowe bezpośrednio od strony ulicy. Drzwi pojedyncze przeszklone są otwierane jednym skrzydłem. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest poczekalnia z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie od wejścia znajduje się dyżurka portierów.

  Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu, po lewej stronie od wejścia na parterze budynku.

  Istnieje możliwość zaparkowania samochodu lub pojazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem w miejscu odpowiednio do tego wyznaczonym.

  W budynku brak windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych a także podjazdu przed budynkiem.

  Na parterze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Na pozostałych kondygnacjach występują bariery architektoniczne.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 8. Budynek przy ul. Kanonicza 24 w Krakowie

  Budynek wielopiętrowy połączony z innymi budynkami klatkami i drewnianą antresolą, całość budynków w kształcie litery „U”.

  Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku:

  Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak platformy dla osób niepełnosprawnych, utrudniony dojazd (ulica Kanonicza wybrukowana).

  Brak parkingu przy budynku.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

  Przy wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny i dziennik podawczy, do którego należy się zgłosić. Do pomieszczenia wchodzi się po jednym stopniu. Pracownik punktu informacyjnego kontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 9. Budynek przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie

  Budynek czteropiętrowy murowano - betonowy z początku lat 80 XXw., częściowo ogrodzony, z przylegającym parkingiem dla samochodów. Budynek nie jest własnością Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

  W budynku ma swoją siedzibę Wydział Polityki Społecznej - Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zajmowane przez Zespół pomieszczenia Urząd wynajmuje od jednostki zewnętrznej.

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a przy wejściu do budynku.

  Przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami. Wejście do budynku jest przeszklone oraz wyposażone w drzwi rozsuwane automatycznie. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek posiada dwie windy, które spełniają wymogi dla osób niepełnosprawnych. Zespół zajmuje 17 pomieszczeń na II p. budynku o łącznej powierzchni 252 m2. Dostęp do pomieszczeń zajmowanych przez Zespół prowadzi z klatki schodowej oraz z dwóch wind.

  W budynkach MUW ul. Basztowa, ul. Worcella, ul. Półłanki, ul. Plac Na Stawach, ul. Ujastek, ul. Kanonicza, ul. Sebastiana, ul. Olszańska osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).
 10. Budynek przy ul. Ujastek 7 w Krakowie

  Budynek wielopiętrowy wraz z parkingami dookoła budynku. Brak miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest własnością Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Urząd wynajmuje pomieszczenia na parterze.

  W budynku ma swoją siedzibę Wydział Prawny i Nadzoru - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint przy wejściach do toalet, winda nie posiada oznakowania w języku Braille’a..

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

  Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez osobę niepełnosprawną na parkingu przy wejściu do budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Brak oznakowanych miejsc dla inwalidów na znakach pionowych i poziomych.

  Wejście do budynku odbywa się od ul. Ujastek 7. Do wejścia prowadzą schody. Z boku po prawej stronie schodów znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe w budynku są przeszklone, nie otwierają się automatycznie. Od wejścia do budynku po prawej stronie znajduje się portiernia i punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić. Pracownik punktu informacyjnego kontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej.

  Obsługa klientów Urzędu odbywa się w pomieszczeniach na poziomie parteru.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

NOWY SĄCZ

 1. Budynek przy ul. Jagiellońska 52 w Nowym Sączu

  Budynek biurowy, w jednej części posiada 5 pięter (piwnica, parter, I i II piętro, strych); druga część budynku (dobudowana) posiada 6 pięter (piwnica, parter, I-IV piętra).

  Komórki organizacyjne MUW mieszczące się w budynku:

  • Wydział Polityki Społecznej
  • Wydział Organizacji i Kontroli
  • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  • Wydział Zdrowia
  • Wydział Spraw Cudzoziemców
  • Wydział Spraw Obywatelskich
  • Wydział Infrastruktury,
  • Wydział Organizacji i Kontroli
  • Wydział Prawny i Nadzoru,
  • Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
  • Wydział Administracji i Logistyki
  • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna


  Wzdłuż budynku usytuowanego w kształcie litery L biegną ciągi pieszych zarówno wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, jak i wzdłuż ulicy Mickiewicza.

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowań w języku Braille’a przy wejściach do toalet.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się wyłącznie na parterze budynku.

  Na parkingu istnieje wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych przy bocznym wejściu do budynku od strony ulicy Jagiellońskiej.

  Wejściem dla klientów zewnętrznych jest wejście główne usytuowane narożnie pomiędzy ul. Jagiellońską i Mickiewicza. Do wejścia głównego prowadzi 5 stopni, wzdłuż których po jednej stronie zamontowana jest poręcz.

  Drzwi do budynku są częściowo przeszklone, nie otwierają się automatycznie. Drzwi są otwierane lewym skrzydłem, możliwość otwierania prawego skrzydła. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest hall i 3 stopnie prowadzące na parter budynku. Po lewej stronie znajduje się portiernia. W zakresie obowiązków pracownika dozoru jest udzielanie informacji klientom zewnętrznym i ich właściwe pokierowanie.

  Dla osób z niepełnosprawnościami i dla rodziców z dziećmi na wózkach istnieje wejście boczne od strony ulicy Jagiellońskiej w pobliżu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, w którym znajduje się zarówno pochylnia jak i platforma dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są otwierane przez pracownika dozoru po naciśnięciu dzwonka do drzwi. Tą drogą można dostać się na parter budynku, gdzie wyznaczono punkt przyjęć osób niepełnosprawnych (pok. 30) . Pracownik dozoru kontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej, a obsługa klientów następuje w punkcie przyjęć.

  W budynku nie ma windy. Z holu na wyższe piętra prowadzą wyłącznie klatki schodowe z poręczami po jednej stronie, z drugiej strony jest ściana.

  Budynek ma charakter zabytkowy – został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 2. Budynek przy ul. Wiśniowieckiego 127w Nowym Sączu

  Budynek wykorzystywany na cele biurowe, archiwalne i magazynowe. Posiada 3 piętra (piwnica, parter i I piętro)

  Komórki organizacyjne MUW mieszczące się w budynku:

  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (magazyny)
  • Wydział Organizacji i Kontroli (archiwa)
  • Państwowa Straż Rybacka (biuro)
  Budynek położony na posesji ogrodzonej. W pobliżu nie ma ciągów pieszych.

  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowań w języku Braille’a przy wejściach do toalet.

  Wejście do budynku po schodach z poręczami po obydwu stronach. Istnieje podjazd, który prowadzi do bram do części magazynowej oraz archiwalnej i służy wyłącznie do załadunku/ rozładunku sprzętu magazynowego lub dokumentacji archiwalnej.

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się wyłącznie na parterze budynku.

  Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami na parterze jest duży korytarz. W budynku przebywają tylko pracownicy magazynu i archiwum MUW oraz doraźnie osoby z zewnątrz wypożyczające sprzęt z magazynu.

  Budynek posiada windę towarowo-osobową z parteru na I piętro w części magazynowej. Winda nie jest ogólnie dostępna dla osób z zewnątrz.

  Klienci z zewnątrz obsługiwani są w razie potrzeby na parterze budynku.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 3. Budynek przy ul. Wiśniowieckiego 91 w Nowym Sączu

  Budynek parterowy o funkcji archiwalno-magazynowej. Wejście do budynku z poziomu 0.

  Komórki organizacyjne MUW mieszczące się w budynku:

  • Wydział Organizacji i Kontroli (archiwa)
  • Wydział Administracji i Logistyki (magazyny)
  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowań w języku Braille’a przy wejściach do toalet.

  Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Do pomieszczeń archiwalnych budynku prowadzą jedne drzwi wewnętrzne i w odległości 1-1,5 m korytarza istnieją drzwi przechodnie. Szerokość drzwi odpowiada normom dla osób niepełnosprawnych. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami na parterze jest podłużny korytarz w kształcie litery L prowadzący do pomieszczeń archiwalnych. Z dwóch innych stron budynku dodatkowo z poziomu 0 są wejścia do pomieszczeń magazynowych, archiwalnych i brama myjni samochodowej.

  Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  W budynku pracownicy przebywają doraźnie, nie jest prowadzona obsługa klienta zewnętrznego.

  W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 4. Obiekt Stacji Retransmisyjnej Wysokie

  W obiekcie znajduje się wieża antenowa oraz budynek techniczny – zaplecza wieży. Do budynku mają dostęp doraźnie wyłącznie pracownicy MUW oraz najemcy.

  Wejście do budynku po kilku stopniach.

  Brak toalety w budynku.

TARNÓW

 1. Budynek przy al. Solidarności 5 – 9 w Tarnowie

  Budynek delegatury w Tarnowie składa się z dwóch połączonych wspólnie obiektów: tj. budynek wysoki: 9 pięter, oraz budynek niski 2 piętra + przyziemie.

  Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

  • Wydział Polityki Społecznej
  • Wydział Spraw Obywatelskich
  • Wydział Administracji i Logistyki
  • Wydział Organizacji i Kontroli
  • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  • Wydział Infrastruktury,
  • Wydział Zdrowia
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  • Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa


  Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowań w języku Braille’ przy wejściach do toalet, natomiast w dźwigach osobowych takie oznakowania się znajdują.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  Budynek delegatury MUW w Tarnowie od początku istnienia spełnia próg dostępności przestrzeni komunikacyjnych dla osób z ograniczeniami, poprzez znajdujące się w budynku dwie windy – po lewej stronie zaraz po wejściu do budynku w odległość ok. 15 m., podjazd przy głównym wejściu do obiektu dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich jak również innych interesantów jak np. matki z wózkami dziecięcymi.

  Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze delegatury na wprost wind.

  W budynki są szerokie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze).

  Na parkingu znajdują się dostępne miejsca postojowe dla samochodów osobowych (miejsca dla osób posiadających stosowne zezwolenie na parkowanie w miejscu oznaczonym) na przyległym do budynku parkingu, jak również miejsce oznaczone przed głównym wejściem do budynku delegatury.

  Drzwi do budynku są przeszklone i podzielone na dwa integralne skrzydła: jedno skrzydło otwiera się automatycznie, drugie skrzydło otwiera się manualnie.

  Obsługa klienta zewnętrznego - wszystkie pomieszczenia, w szczególności pomieszczenia przyjęć wniosków paszportowych i wydawania paszportów, pomieszczenie obsługi w Oddziale Koordynacji Wydziału Polityki Społecznej - czynią zadość podstawowym wymogom w tym zakresie. Wszystkie kluczowe stanowiska mieszczą się na parterze budynku, gdzie nie ma konieczności korzystania z wind, wyjątkiem jest Archiwum Zakładowe mieszczące się na I piętrze, gdzie można się dostać korzystając z wind. Kancelaria Urzędu znajduje się na parterze budynku.

  W budynku zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

PUNKTY PASZPORTOWE

Terenowe Punkty Paszportowe zlokalizowane w Starostwach Powiatowych w Małopolsce:wstecz    do góry     drukuj