Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wojewoda Małopolski ogłasza listę podmiotów objętych wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Na realizację Programu w 2024 r. w województwie małopolskim została przyznana kwota 2 921 527,00 zł.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 194 placówkom wychowania przedszkolnego, 312 szkołom oraz 3 filiom bibliotek pedagogicznych.

Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne proszone są o sprawdzenie danych zamieszczonych w opublikowanym wykazie.
Wszelkie niezgodności w zakresie:
- danych adresowych
- klasyfikacji budżetowej
należy zgłosić na adres czytelnictwo@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 18 marca 2024 r.

Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o wskazanie osób do reprezentacji zgodnie z KRS celem przygotowania stosownej umowy i przesłanie tej informacji na wskazany powyżej adres e-mail.

W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek oraz zakup elementów wyposażenia bibliotek i finansowanie działań promujących czytelnictwo ) następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy przez obie strony.

Przy dokonywaniu zakupów należy w szczególności zwrócić uwagę na treść § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który:
- w ust. 2 wskazuje szczegółowo jakich zakupów można dokonać za środki przekazane w ramach dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół oraz bibliotek pedagogicznych,
- w ust. 6 określa, iż organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki. Zatem na wydatki związane z zakupem elementów wyposażenia i realizacją działań promujących czytelnictwo dla poszczególnych szkół i bibliotek pedagogicznych można przeznaczyć nie więcej niż 50% kwoty wsparcia.

Wykaz szkół i placówek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w 2024 r.Sprawozdanie z realizacji Programu w 2023 r.

Przypominamy, iż zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne zobowiązane są do przekazania Wojewodzie w terminie do 15 stycznia 2024 r. sprawozdania z realizacji w 2023 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Poniżej znajdują się wzory formularzy sprawozdań, które należy pobrać, wypełnić i przekazać w terminie do 15 stycznia 2024 r. do Wojewody Małopolskiego na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

lub
w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (każdego pliku), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Do formularzy należy dołączyć opisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur. W przypadku składania sprawozdania za pośrednictwem platformy e-PUAP, podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym powinien zostać również opatrzony załącznik zawierający skany opisanych faktur.

Kierunek interwencji 3.1 Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(pobierz)
Kierunek interwencji 3.2 Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(pobierz)
Zbiorcze zestawienie finansowe(pobierz)

Jednocześnie mając na uwadze treść § 15 ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz § 2 ust. 13 umowy przekazującej dotację, zobowiązujące beneficjentów dotacji do przekazywania Ministrowi Edukacji i Nauki informacji i danych wynikających z wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Programu, uprzejmie prosimy o wypełnienie zamieszczonych poniżej tabel monitoringowych. Tabele należy wypełnić oddzielnie dla każdej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej, które otrzymały w 2023 r. dotację na realizację zakupów i działań w ramach Programu i przesłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub na adres e-mail czytelnictwo@malopolska.uw.gov.pl również w wersji edytowalnej, w terminie do 15 stycznia 2024 r.

Tabele monitoringowe dla Priorytetu 3 NPRCz 2.0(pobierz)

Poniżej znajdują się również, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, instrukcje wypełniania ww. tabel, w których wskazano jakie informacje należy zamieścić w poszczególnych kolumnach. Jednocześnie uprzejmie proszę o niewypełnianie pól zawierających unikalny numer umowy.

Kierunek interwencji 3.1 Tabele monitoringowe Instrukcja część sprawozdawcza(pobierz)
Kierunek interwencji 3.2 Tabele monitoringowe Instrukcja część sprawozdawcza(pobierz)
Tabele monitoringowe definicje wskaźników(pobierz)

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wypełnionej tabeli należy dołączyć skany klauzul informacyjnych dla Beneficjentów Priorytetu 3, odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, podpisane przez osoby odpowiedzialne za wdrażanie programu w danej placówce wychowania przedszkolnego, szkole lub bibliotece pedagogicznej, których nazwiska zostały podane w tabeli. Wzory klauzul informacyjnych znajdują się poniżej:

Klauzula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz 2.0(pobierz)

Nabór wniosków na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 marca 2023 r., trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu.
Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2024 r.

Z Programu mogą skorzystać:

- publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (zwane dalej placówkami wychowania przedszkolnego),
- publiczne i niepubliczne:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
d) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

- w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
b) realizację działań promujących czytelnictwo,
- w odniesieniu do szkół i bibliotek pedagogicznych na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek:
• zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
• zakup oprogramowania dla bibliotek,
• zakup czytników e­booków,
• zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

- dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
- dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;

Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach Programu będą zobowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Przy maksymalnych kwotach wsparcia kalkulacja wkładu własnego i całkowitego kosztu zakupu dla placówek wychowania przedszkolnego będzie wyglądała następująco:

Liczba dzieci Maksymalna kwota wsparcia Wymagany wkład własny (dla kwoty maksymalnej) Całkowity koszt zakupu
-
80% 20% 100%
do 25
1 500 zł
375 zł
1 875 zł
26-75
2 500 zł 625 zł 3 125 zł
powyżej 75 3 000 zł
750 zł
3 750 zł


Przy maksymalnych kwotach wsparcia kalkulacja wkładu własnego i całkowitego kosztu zakupu dla bibliotek szkolnych będzie wyglądała następująco:

Liczba dzieci Maksymalna kwota wsparcia Wymagany wkład własny (dla kwoty maksymalnej) Całkowity koszt zakupu
-
80% 20% 100%
do 70
3 000 zł
750 zł
3 750 zł
71-170
4 000 zł 1 000 zł 5 000 zł
powyżej 170 12 000 zł
3 000 zł
15 000 zł


Przy maksymalnych kwotach wsparcia kalkulacja wkładu własnego i całkowitego kosztu zakupu dla bibliotek pedagogicznych będzie wyglądała następująco:

Maksymalna kwota wsparcia Wymagany wkład własny (dla kwoty maksymalnej) Całkowity koszt zakupu
80%
20% 100%
3 000 zł
750 zł
3 750 zł


Przekazanie środków finansowych na realizację zadania organom prowadzącym oraz jego rozliczenie nastąpi w terminach i na warunkach określonych w umowach zawartych pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a organami prowadzącymi placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

Tryb ubiegania się o wsparcie finansowe:
1. Wniosek dyrektora szkoły oraz wniosek dyrektora biblioteki pedagogicznej do organu prowadzącego


1) Wymagane dokumenty
Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych przekażą do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego.
Wniosek powinien zawierać:
- dane dotyczące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej:
• nazwę i adres placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej,
• numer REGON placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej,
• numer placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych
• liczbę dzieci w placówce wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2023 r., - w przypadku gdy wniosek dotyczy placówki wychowania przedszkolnego,
• liczbę uczniów w szkole ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2023 r. – w przypadku gdy wniosek dotyczy szkoły,
- wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego wraz z informacją czy w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej wsparcie zostało udzielone w poprzednim roku realizacji programu,
- opis aktualnego stanu księgozbioru placówki wychowania przedszkolnego oraz określenie potrzeb w zakresie zakupu książek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo,
- aktualny stan księgozbioru i wyposażenia biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej oraz określenie potrzeb szkoły lub biblioteki pedagogicznej w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia biblioteki,
- opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
- opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek, albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład zespołu.

- Wzór wniosku dyrektora placówki wychowania przedszkolnego (pobierz)

- Wzór wniosku dyrektora szkoły / biblioteki pedagogicznej (pobierz)

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki do wniosków proszę dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0.
Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0.(pobierz)

2) Termin składania wniosków przez dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych:

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych mogą składać do 31 października 2023 r. do organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

3) Wnioski dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych zostaną zweryfikowane przez organ prowadzący pod kątem prawidłowości danych w nich zawartych.

2. Wniosek organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną

1) Wymagane dokumenty:

Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne przekażą do Wojewody Małopolskiego zbiorcze wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Wniosek organu prowadzącego powinien zawierać:
- nazwę i adres organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną,
- wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego,
- liczbę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego oraz liczbę uczniów w szkołach ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2023 r.,
- numery REGON placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia,
- numery placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych,
- określenie potrzeb placówek wychowania przedszkolnego wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo,
- określenie potrzeb szkół/ bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia bibliotek,

- opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, - opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną,
- wnioskowaną łączną kwotę wsparcia finansowego wraz z informacją czy w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej wsparcie zostało udzielone w poprzednim roku realizacji programu,
- informację o finansowym wkładzie własnym w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego.

Wniosek i załączniki do niego powinny być podpisane przez osobę reprezentującą organ prowadzący - wzór wniosku organu prowadzącego (pobierz)
- wzór załącznika do wniosku organu prowadzącego – zestawienie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych (pobierz)

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki do wniosków proszę dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0.
Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0.(pobierz)

2) Termin i miejsce składania wniosku

Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do 20 listopada 2023 r. do Wojewody Małopolskiego na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

lub
w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (wniosku oraz każdego z załączników), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a nie data stempla pocztowego.

Elektroniczną (edytowalną) wersję zestawienia szkół należy ponadto przesłać na adres: czytelnictwo@malopolska.uw.gov.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 532 402 923

3) Wnioski organów prowadzących ocenia zespół powołany przez Wojewodę Małopolskiego, uwzględniając:
- aktualny stan księgozbioru placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych,
- aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych,
- zgodność z celami Programu planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
- zakres planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Uwaga! Powyższa ocena jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem organu prowadzącego, dlatego wnioski organów prowadzących powinny zawierać informacje, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia, oddzielnie w odniesieniu do każdej szkoły.

Wojewoda na podstawie oceny, w ramach środków budżetu państwa przypadających na województwo małopolskie, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne.

Wojewoda podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.
Od decyzji Wojewody w sprawie udzielenia wsparcia finansowego nie stosuje się odwołania.

Przekazanie organom prowadzącym środków z budżetu państwa następuje na podstawie umowy zawartej między Wojewodą Małopolskim a organem prowadzącym placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.

Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego na zakup książek, elementów wyposażenia bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo nastąpi w terminie i w sposób określony w umowie, na podstawie przedłożonych przez organy prowadzące dowodów poniesienia wydatków.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

• link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, na której można znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące Programu oraz wykaz najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-w-sprawie-naboru-wnioskow-na-2024-rok-w-ramach-priorytetu-3-nprcz20

Archiwum

wstecz    do góry     drukuj