Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Na realizację Programu w 2023 r. w województwie małopolskim została przyznana kwota 2 881 193,00 zł.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 153 placówkom wychowania przedszkolnego, 305 szkołom oraz 2 bibliotekom pedagogicznym i 9 filiom bibliotek pedagogicznych.

Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne proszone są o sprawdzenie danych zamieszczonych w opublikowanym wykazie.

Wszelkie niezgodności w zakresie:
- danych adresowych
- klasyfikacji budżetowej
należy zgłosić na adres czytelnictwo@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 16 marca 2023 r.


Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o wskazanie osób do reprezentacji zgodnie z KRS celem przygotowania stosownej umowy i przesłanie tej informacji na wskazany powyżej adres e-mail.

W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły lub biblioteki pedagogiczne zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek oraz zakup elementów wyposażenia bibliotek i finansowanie działań promujących czytelnictwo ) następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy przez obie strony.

Przy dokonywaniu zakupów należy w szczególności zwrócić uwagę na treść § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który:
- w ust. 2 wskazuje szczegółowo jakich zakupów można dokonać za środki przekazane w ramach dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół oraz bibliotek pedagogicznych,
- w ust. 6 określa, iż organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki. Zatem na wydatki związane z zakupem elementów wyposażenia i realizacją działań promujących czytelnictwo dla poszczególnych szkół i bibliotek pedagogicznych można przeznaczyć nie więcej niż 50% kwoty wsparcia.

Zestawienie podmiotów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w 2023 r. (pobierz)

Archiwum

wstecz    do góry     drukuj