Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – nabór wniosków

10 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 r.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:
- publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
- publiczne i niepubliczne:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
d) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:
- w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, ,
b) realizację działań promujących czytelnictwo:
- w odniesieniu do szkół na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
• zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
• zakup oprogramowania dla bibliotek,
• zakup czytników e­booków,
• zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:
- dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
- dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł.

Przy maksymalnych kwotach wsparcia kalkulacja wkładu własnego i całkowitego kosztu zakupu książek dla placówek wychowania przedszkolnego będzie wyglądała następująco:


Liczba dzieci

Maksymalna kwota wsparcia

Wymagany wkład własny (dla kwoty maksymalnej)

Całkowity koszt zakupu książek

-

80%

20%

100%

do 25

1 500 zł

375 zł

1 875 zł

26-75

2 500 zł

625 zł

3 125 zł

powyżej 75

3 000 zł

750 zł

3 750 zł


Przy maksymalnych kwotach wsparcia kalkulacja wkładu własnego i całkowitego kosztu zakupu książek dla bibliotek szkolnych będzie wyglądała następująco:


Liczba dzieci

Maksymalna kwota wsparcia

Wymagany wkład własny (dla kwoty maksymalnej)

Całkowity koszt zakupu książek

-

80%

20%

100%

do 70

3 000 zł

750 zł

3 750 zł

71-170

4 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

powyżej 170

12 000 zł

3 000 zł

15 000 zł


Przy maksymalnych kwotach wsparcia kalkulacja wkładu własnego i całkowitego kosztu zakupu książek dla bibliotek pedagogicznych będzie wyglądała następująco:

Maksymalna kwota wsparcia

Wymagany wkład własny (dla kwoty maksymalnej)

Całkowity koszt zakupu książek

80%

20%

100%

3 000 zł

750 zł

3 750 zł


Terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia
- dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych – składają wnioski do organów prowadzących w terminie do 15 września 2021 r,
- organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne – składają wnioski do Wojewody Małopolskiego w terminie do 20 września 2021 r.

Wzory dokumentów:
Formularz wniosku dyrektora szkoły/ biblioteki pedagogicznej (pobierz)
Formularz wniosku dyrektora placówki wychowania przedszkolnego (pobierz)
Formularz wniosku organu prowadzącego (pobierz)
Załącznik do wniosku organu prowadzącego – zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie (pobierz)

Komplet dokumentów organy prowadzące są zobowiązane złożyć do Wojewody Małopolskiego na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
lub
w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (wniosku oraz każdego z załączników), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Elektroniczną (edytowalną) wersję zestawienia szkół należy ponadto przesłać na adres: czytelnictwo@malopolska.uw.gov.pl

Decyduje data wpływu dokumentów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 532 402 923.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, na której można znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące Programu oraz wzory wniosków o udzielenie wsparcia finansowego:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

Archiwum

wstecz    do góry     drukuj