Tabela informacyjna zawierająca informacje przedstawione w formie graficznej tożsamy co tekst zawarty pod obrazem


ODBIÓR KARTY POBYTU

O możliwość odbioru karty pobytu zostaniesz poinformowany za pośrednictwem smsa, który zostanie wysłany na numer telefonu, który podałeś we wniosku. Z uwagi na aktualną sytuację, jeśli nie dokonałeś wcześniej opłaty za kartę pobytu, potwierdzenie dokonania opłaty musisz przedstawić dopiero przy odbiorze karty pobytu.

Link do rezerwacji terminu do odbioru karty pobytu
http://okp.muw.pl/

Po otrzymaniu terminu, kartę będziesz mógł odebrać w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców znajdującym na ulicy Przy Rondzie 6 w Krakowie w Sali obsługi numer 2.
Kartę pobytu możesz odebrać w godzinach otwarcia Wydziału
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Dane do opłaty za kartę pobytu:
Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000
Tytuł przelewu: imię i nazwisko cudzoziemca, karta pobytu

Ważna informacja: Przyjmujemy tylko osoby, z którymi się wcześniej skontaktujemy. Prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na zawiadomienie sms o możliwości odbioru karty.

ODBIÓR DECYZJI

Z uwagi na ograniczenie bezpośredniej obsługi w Urzędzie, Twoja decyzja zostanie wysłana do Ciebie za pośrednictwem poczty na adres, który podałeś we wniosku. Obecnie nie ma możliwości odbioru decyzji osobiście w siedzibie Urzędu.

Po otrzymaniu decyzji oczekuj na kontakt z Urzędu o możliwości odbioru karty pobytu.

Pamiętaj! Nie musisz informować nas o tym, że odebrałeś decyzję ani wysyłać prośby/ podania o wydruk karty. W tej sprawie sami skontaktujemy się z Tobą wysyłając do Ciebie smsa o możliwości zarejestrowania się na odbiór karty pobytu.

REZERWACJA TERMINU OPT

Jeśli chcesz zarezerwować termin na złożenia wniosku o pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz to zrobić wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail:rezerwacja.opt@muw.pl

Aby otrzymać termin na złożenie wniosku prześlij następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Obywatelstwo
  • Obecną podstawę legalnego pobytu
  • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
  • Podstawę składania wniosku
  • Miejsce składania wniosku

Odpowiedź z wyznaczonym terminem spotkania otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych.

Następnym krokiem, będzie stawienie się na wyznaczony termin do siedziby Wydziału – Ul. Przy Rondzie 6 Kraków, sala obsługi parter (od wejścia – prawa strona budynku). Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska.

Pamiętaj! Jeśli wysłałeś wniosek pocztą to NIE rezerwuj terminu na złożenie wniosku.

Wzór tabeli do rezerwacji (pobierz)
Regulamin rezerwacji (pobierz)

DZIENNIK PODAWCZY

W związku z częściowym uruchomieniem obsługi bezpośredniej w Wydziale Spraw Cudzoziemców przywracamy możliwość składania brakujących dokumentów na Dzienniku Podawczym.

Obecnie Dziennik Podawczy działa wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego celu terminach, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 18:00, a dokumenty można dostarczać JEDYNIE do spraw, które są w toku.

Jeżeli chcesz dostarczyć dodatkowe dokumenty możesz to zrobić także za pośrednictwem poczty.

OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

Obecnie złożenie wniosków dla obywateli UE jest możliwe WYŁĄCZNIE po uprzedniej rezerwacji terminu. Jeżeli chcesz umówić się na złożenie wniosku o rejestrację pobytu obywatela UE lub wniosku o przyznanie prawa stałego pobytu dla obywatela UE skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 12 39 21 152 lub mailowo: ue@muw.pl.

Jeżeli przed złożeniem wniosku chcesz sprawdzić czy wypełniłeś go poprawnie wyślij jego skan na adres: rhagno@malopolska.uw.gov.pl. Pamiętaj! Wszystkie wnioski muszą zostać wypełnione w języku polskim.

Częściowo wznawiamy także czynności z udziałem stron (tj. przesłuchania i zapoznania z aktami). Oczekuj na wezwanie ze strony Urzędu. Na spotkanie w urzędzie należy stawić się wyznaczonym przez nas terminie wraz z ważnym paszportem oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Pracodawco, wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl

Uwaga - w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty. W przypadku składania wniosku elektronicznie, oryginał informacji starosty należy dostarczyć do Urzędu za pośrednictwem poczty.

Decyzja zostanie wysłana do Ciebie pocztą lub w przypadku złożenia wniosku przez portal www.praca.gov.pl - elektronicznie.

RYGOR SANITARNY

Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, (zgodnie z otrzymanym terminem lub bez określonego terminu w sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa).

Należy posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą. np. ważny paszport, dowód opłaty itp. Tylko osoby posiadające wymagany w danej sprawie komplet dokumentów zostaną wpuszczone do Urzędu.

Wchodząc do budynku należy mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa i przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu (zalecana odległość 2 m). Przed wejściem do Urzędu zdezynfekuj dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym;

  • ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Urzędu w celu identyfikacji tożsamości, po cofnięciu się do bezpiecznej odległości;
  • w trakcie przebywania na terenie Urzędu proszę przestrzegaj określonych komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się;
  • należy liczyć się z tym, że nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w Urzędzie.

Pamiętaj! Otrzymanie terminu stawienia się w Urzędzie, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.

W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w Urzędzie nie będzie możliwa.

ZAPROSZENIA

Z uwagi na ograniczenie bezpośredniej obsługi w Urzędzie złożenie wniosku o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń jest możliwe WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty.

Zaproszenie zostanie wysłane do Ciebie za pośrednictwem poczty na adres, który podałeś we wniosku. Obecnie nie ma możliwości odbioru zaproszenia osobiście w siedzibie Urzędu.

BRAKI FORMALNE DO WNIOSKU

Braki formalne (w tym osobiste stawiennictwo, oddanie odcisków linii papilarnych) mogą być uzupełniane JEDYNIE w terminach wyznaczonych przez Urząd.

Jeżeli wysłałeś wniosek pocztą oczekuj na kontakt z Urzędu. Na spotkanie w Urzędzie należy stawić się wyznaczonym przez nas terminie wraz z ważnym paszportem oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.

PRZESŁUCHANIA I ZAPOZNANIA Z AKTAMI

Częściowo wznawiamy także czynności z udziałem stron (tj. przesłuchania i zapoznania z aktami). Oczekuj na wezwanie ze strony Urzędu. Na spotkanie w urzędzie należy stawić się wyznaczonym przez nas terminie wraz z ważnym paszportem oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą, która nie włada językiem polskim, na przesłuchanie staw się wraz z tłumaczem.
-->
wstecz    do góry     drukuj