Sprawność działania, współpraca, otwartość na mieszkańców. Posiedzenie kierownictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
2024-01-29

- Stawiam na sprawność działania, szeroką współpracę, w tym z samorządami i instytucjami, oraz otwartość na mieszkańców. To są moje priorytety i tego od Państwa oczekuję – mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar na dzisiejszym posiedzeniu kierownictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyli wicewojewodowie: Elżbieta Achinger i Ryszard Śmiałek oraz dyrektorzy wydziałów z dyrektor generalną Lucyną Gajdą na czele.

W agendzie znalazły się: zaprezentowanie podziału zadań pomiędzy wojewodę i wicewojewodów, plan audytu wewnętrznego i kontroli na rok 2024, a także sprawy bieżące.

Podział zadań
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z 19 stycznia 2024 roku Wojewoda sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu:
- Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydziałem Finansów i Budżetu,
- Wydziałem Organizacji i Kontroli, z wyłączeniem spraw z zakresu skarg, wniosków i petycji,
- Wydziałem Prawnym i Nadzoru,
- Wydziałem Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa,
- Wydziałem Zdrowia,
- Biurem Kadr,
- Biurem Wojewody,
- Zespołem do spraw Ochrony Informacji i Niejawnych

oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami w województwie.
- Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
- Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie,
- Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie,
- Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie,
- Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie,
- Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Krakowie.

Z kolei I Wicewojewoda Małopolski, w ramach zleconych przez Wojewodę Małopolskiego obowiązków, sprawuje bezpośredni nadzór nad:
- komórkami organizacyjnymi Urzędu:
- Wydziałem Administracji i Logistyki,
- Wydziałem Organizacji i Kontroli w zakresie skarg, wniosków i petycji,
- Wydziałem Polityki Społecznej,
- Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego,
- Zespołem Audytu Wewnętrznego,
- Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną,
- Wojewódzkim Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami w województwie:
- Kuratorium Oświaty w Krakowie,
- Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Krakowie,
- Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie,
- Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie,
- powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

I Wicewojewoda, w imieniu Wojewody Małopolskiego, przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji.

Natomiast II Wicewojewoda Małopolski, w ramach zleconych przez Wojewodę Małopolskiego obowiązków, sprawuje bezpośredni nadzór nad:
komórkami organizacyjnymi Urzędu:
- Wydziałem Infrastruktury,
- Wydziałem Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- Wydziałem Spraw Cudzoziemców,
- Wydziałem Spraw Obywatelskich,
- Państwową Strażą Rybacką w Krakowie

oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami w województwie:
- Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Krakowie,
- Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
- Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2024
I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, której podlega Zespół Audytu Wewnętrznego, omówiła plan audytu wewnętrznego na rok 2024.

Został on opracowany na podstawie analizy ryzyka sporządzonej do planu z uwzględnieniem priorytetów Wojewody Małopolskiego. Analiza ta obejmuje 31 obszarów audytu, w których skład wchodzą wydziały, biura i zespoły MUW w Krakowie oraz jednostki administracji zespolonej. W planie uwzględniono realizację zadań audytowych, tj. zadań zapewniających, czynności doradczych oraz czynności monitorujących i sprawdzających.

- W styczniu rozpoczęto realizację dwóch, ujętych w tym planie, zadań audytowych pn. „Ocena funkcjonowania Kuratorium Oświaty w Krakowie” oraz „Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego”, których termin zakończenia planowany jest na 15 kwietnia 2024 r. Przedmiotem pozostałych zaplanowanych na 2024 r. audytów są zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w MUW w Krakowie, bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych oraz inwestycjami (zadanie zlecone przez Ministerstwo Finansów). Celem tych zadań jest ocena systemu kontroli zarządczej. Zaznaczam, że ważnym aspektem realizowanych zadań jest zarówno zdiagnozowanie i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości, jak i podniesienie standardów pracy w MUW w Krakowie oraz w jednostkach administracji zespolonej w województwie małopolskim. Ponadto wśród aspektów, które z pewnością będę wnikliwie analizować, jest obsługa administracyjno-techniczna, w tym w szczególności bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz zarządzanie ryzykiem - podkreśla I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.


Omówiono także plan kontroli zewnętrznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na rok 2024.

Wojewoda na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie kontroluje:
1.    Wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów.
2.    Wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

Zadania kontrolne komórek organizacyjnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na 2024 r. określa zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego 20 grudnia 2023 r. Plan kontroli zewnętrznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na rok 2024: https://bip.malopolska.pl/muw,m,427983,2024.html

Sprawy bieżące
Podczas spotkania omówiono także bieżące zmiany kadrowe. Kierownikiem delegatury MUW w Tarnowie został Piotr Łosiński.

Od początku lutego funkcję p.o. dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru pełnić będzie mec. Joanna Żurek-Wójcik, wieloletnia kierownik Oddziału Nadzoru Prawnego. Docelowo, na przestrzeni kilku tygodni, funkcję tę obejmie mec. Mirosław Chrapusta (piastował ją przez wiele lat do 2020 roku).

Dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości zostanie Iwona Stąsiek – urzędnik służby cywilnej, również od wielu lat związana z MUW.

Konkurs na Małopolskiego Kuratora Oświaty
Wojewoda Klęczar omówił również kwestie dotyczące konkursu na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty.

- Termin składania aplikacji konkursowych upłynął 26 stycznia 2024 r. Wpłynęło 8 ofert konkursowych. Została powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą zarówno przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, jak i związków zawodowych. Komisja przeprowadzi analizę formalnoprawną złożonych aplikacji i zdecyduje o dalszych działaniach, np. o bezpośrednich rozmowach z kandydatami. Kandydaci byli zobowiązani przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych wymogów czy życiorys, ale także pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania kuratorium oświaty. Dziękuję wszystkim pracownikom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z Dyrektor Generalną Lucyną Gajdą na czele za działania koordynujące w tym zakresie – mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Najważniejsze zadania infrastrukturalne
Omówiono także najważniejsze zadania aktualnie realizowane w poszczególnych wydziałach MUW.

- 22 stycznia w naszym Urzędzie odbyło się wyjazdowe posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Małopolski. Szczególną uwagę poświecono na tym spotkaniu kwestiom infrastrukturalnym. Wśród najważniejszych decyzji procedowanych obecnie w Wydziale Infrastruktury są m.in. te w I instancji: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94” czy dla „Budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 – Budowa obwodnicy Niepołomic”. W II instancji Wydział Infrastruktury prowadzi postępowanie odwoławcze m.in. w odniesieniu do budowy układu drogowego od ul. Stella-Sawickiego do Małopolskiego Centrum Nauki czy dla budowy drogi powiatowej wraz z linią tramwajową KST – etap IV na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Lema do pętli Mistrzejowice. Na etapie pozwolenia na budowę są też zadania kolejowe, np. „Budowa nowego przystanku osobowego przy liniach kolejowych nr 8 i nr 95 w ramach zadania pn. „Budowa nowego przystanku Kraków Piastów”. Spółka Restrukturyzacji Kopalń złożyła natomiast wniosek o pozwolenie na budowę dla „Przebudowy rowu i rozbudowy potoku Młoszówka”. Bardzo zależy mi na tym, aby procesy administracyjne w zakresie tych wszystkich inwestycji były prowadzone szczególnie sprawnie – dodaje II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.


20230129_Posiedzenie_kierownictwa_MUW 20230129_Posiedzenie_kierownictwa_MUW 20230129_Posiedzenie_kierownictwa_MUW 20230129_Posiedzenie_kierownictwa_MUW 20230129_Posiedzenie_kierownictwa_MUW 20230129_Posiedzenie_kierownictwa_MUW 20230129_Posiedzenie_kierownictwa_MUW 20230129_Posiedzenie_kierownictwa_MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj