Nieśmy pomoc. Konkurs Wojewody Małopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej
2023-08-16

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił drugi w tym roku otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej. Wsparcie kierowane jest szczególnie do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. To właśnie dzięki temu programowi organizowane są: spotkania świąteczne, zajęcia integracyjno-terapeutyczne, aktywizacja zmierzająca do zmiany trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc doraźna.

Zapraszamy do udziału. Zadanie konkursowe należy zrealizować w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 roku. Na całość projektu wojewoda Łukasz Kmita przeznaczył kwotę 200 tys. zł. Jeden podmiot może ubiegać się o dotację w wysokości do 20 tys. zł. Termin złożenia ofert w konkursie upływa 5 września 2023 roku.

- Projekty zgłaszane do konkursu powinny być realizowane na rzecz osób zamieszkujących Małopolskę, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Niezwykle istotne jest, aby pomoc ta trafiła do osób skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, zapewniając im schronienie oraz pomoc doraźną, w szczególności rzeczową i żywnościową. Chodzi też o zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych. Nieśmy pomoc potrzebującym w myśl słów: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

W pierwszym półroczu 2023 roku na realizację analogicznych programów pomocy społecznej dla Małopolan, w tym zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych i pomoc najbardziej potrzebującym, Wojewoda Małopolski przeznaczył 350 tys. zł. Kwota ta trafiła do 38 organizacji na realizację 38 projektów.

W roku 2022 Wojewoda Małopolski dofinansował kwotą prawie 900 tys. zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku.

- Zachęcam wszystkie podmioty do składania ofert. Pomóżmy razem tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Link do ogłoszenia o konkursie: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2318276,ogloszenie-wojewody-malopolskiego-o-ii-otwartym-konkursie-ofert-w-2023-roku-na-wsparcie-realizacji-z.html


II Konkurs Wojewody Małopolskiego 2023
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj