Edukacja, zdrowie, rozwój. Rządowe wsparcie dla powiatu nowotarskiego
2023-07-15

Przy ul. Jana Pawła II w Nowym Targu powstaje nowy budynek Zespołu Szkół nr 1 wraz z salą gimnastyczną. Trwa też rozbudowa budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych. Jeszcze w 2023 Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu wzbogaci się o nową karetkę. Inwestycje te są możliwe dzięki rządowemu dofinansowaniu.

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał umowy potwierdzające przyznanie powiatowi środków z rezerwy budżetu państwa. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Sejmu prof. Ryszard Terlecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy, posłanka Anna Paluch, senator Jan Hamerski, starosta Krzysztof Faber, wicestarosta Bogusław Waksmundzki, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana Grzegorz Józefczyk. Po podpisaniu umów starosta oprowadził uczestników spotkania po terenie nowotarskich inwestycji oświatowych.

Między rokiem 1980 a XXI wiekiem, czyli nowy rozdział w historii Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu
Kwotą 3 mln zł zostanie wsparta inwestycja polegająca na budowie budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudowie budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85.

- Historia budynku Zespołu Szkół nr 1 sięga roku 1908, kiedy to ten zabytkowy obiekt został oddany do użytku. Ambitna szkoła, która kształci w takich zawodach, jak: technik informatyk, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk czy technik przemysłu mody – potrzebuje nowych pomieszczeń szkolnych i odpowiednich warunków nauki i kształcenia zawodowego. Sala gimnastyczna jest tu zwyczajnie niezbędna. Jak mi przekazano, obecnie zajęcia wychowania fizycznego są organizowane w małych grupach, w pomieszczeniu znajdującym się w przyziemiu budynku oraz w szkolnej auli. W okresach sprzyjających warunków atmosferycznych, zajęcia realizowane są na obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie miasta, w zimie na sezonowej ślizgawce. Czas to zmienić, udostępnić młodzieży Podhala salę gimnastyczną na miarę XXI wieku i nowoczesny budynek. Dlatego też powiat nowotarski otrzymał tak wysokie dofinansowanie ze środków rządowych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Podpisywana dziś umowa o dofinansowanie ma szczególne znacznie dla rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu nowotarskiego. Budowany Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu będzie najnowocześniejszą jednostką oświatową w regionie, co niewątpliwie przełoży się na wysoką jakość kształcenia – mówi starosta nowotarski Krzysztof Faber.

W budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu, w którego skład wchodzi obecnie 19 pomieszczeń oraz aula, naukę pobiera ok. 560 uczniów w 22 oddziałach klasowych. Dodatkowo szkoła wynajmuje 3 pomieszczenia znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu.

Nowy budynek będzie miał 4 kondygnacje. Zostały w nim wydzielone 2 strefy funkcjonalne: sportowa i szkolna. Oprócz sal do nauki szkolnej, pracowni i sali gimnastycznej będzie też siłownia, biblioteka, pomieszczenia administracyjne oraz kawiarnia z tarasem. Powierzchnia zabudowy to ponad 2,5 tys. m2, powierzchnia użytkowa – prawie 4,4 tys. m2 , a kubatura budynku – prawie 32 tys. m3.

Z myślą o uczniach ze szczególnymi potrzebami

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu mieści się w obiekcie z lat 70-tych XX wieku. Budynek wymaga częściowej modernizacji sal dydaktycznych, zaplecza sanitarnego, wymiany przewodów ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjnych, a także przewodów elektrycznych. Do szkoły uczęszcza ok. 230 uczniów,  a internat zapewnia opiekę ok. 60 wychowankom. Dzieci i młodzież uczą się w 49 salach dydaktycznych, a kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest realizowane w szkolnych pracowniach zawodowych. Zespół tworzą Przedszkole, Szkoła Podstawowa Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz Bursa Młodzieżowa.

- W kontekście tych szczególnych zadań realizowanych przez placówkę konieczna była rozbudowa – tak, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nabywania praktycznych umiejętności i nauki. Jak poinformował mnie pan starosta, w budynku szkoły brakuje pomieszczeń do zajęć wychowania fizycznego i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, a część pomieszczeń znajduje się na poziomie piwnic. Rozbudowa budynku, na którą przyznaliśmy rządowe środki, to nowa jakość funkcjonowania dla całej społeczności placówki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rozbudowana część budynku ma 2 kondygnacje. Znajdować się tam będą m.in. salki rehabilitacyjne, sale dydaktyczne z zapleczem socjalno-sanitarnym. Powierzchnia zabudowy wynosi prawie 490 m2 , zaś powierzchnia użytkowa ok. 600 m2 , a kubatura budynku – ponad 4 tys. m3.

Projekt obejmuje tez zagospodarowania terenu wokół budynków, zaprojektowane są miejsca postojowe, droga wewnętrzna, chodniki oraz boisko sportowe o wymiarach 19 x 39 m, elementy małej architektury i nasadzenia.


Szerokie rządowe wsparcie dla inwestycji w edukację młodzieży Podhala


- To rzeczywiście jest ważny dzień i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Pokazuje ono naszą troskę o samorządy i o lokalne społeczności. Ta troska wyraża się w funduszach, które przekazujemy, ale chcę zapewnić Państwa, że one będą płynąć nieustannie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wydatki są ogromne, szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa. Nasz rząd ani na chwilę nie cofa się i nie przerywa akcji wspierania samorządów. Mogę zapewnić, że tak będzie dalej - mówi wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Biorąc pod uwagę znaczenie tej dwuczęściowej inwestycji w edukację młodzieży Podhala, powiat nowotarski już wcześniej otrzymał rządowe wsparcie. Wartość inwestycji to ok. 35 mln zł.

- Prawie 8,2 mln zł to środki, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie w wysokości prawie 1,9 mln zł zostało również przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022. Do tego 3 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, których dotyczy podpisana dziś umowa. Tak polski rząd wspiera inwestycje ważne dla mieszkańców, a inwestycje w edukację to inwestycje w przyszłość naszej Ojczyzny – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. Chciałbym podziękować przy tej okazji za inwestycję , która jest realizowana na terenie powiatu tatrzańskiego. W momencie gdy zapadała decyzja odnośnie do katowni Palace, poprosiłem Marszałka o wsparcie i uzyskałem ogromne zrozumienie. Dzięki temu ten projekt może być realizowany, a jest to obiekt historyczny bardzo ważny dla Podhala - mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

- Chciałbym podkreślić jeden wątek ogólnoekonomiczny. Wszyscy dziwą się, że Polska pomimo tak wielkiego kryzysu ma duży wzrost gospodarczy, minimalne bezrobocie, najniższe w Europie. To jest właśnie zasługa inwestycji lokalnych. Takie wielkie inwestycje ze środków publicznych są realizowane tutaj w Nowym Targu, ale także we wszystkich regionach i subregionach Polski. Samorządy nie miały w historii porównywalnych środków na inwestycje lokalne - mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

- Wyrażam ogromną radość i zadowolenie, że społeczeństwo, społeczność lokalna Podhala będzie doświadczała i mogła korzystać z kolejnych inwestycji. Inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość, zwłaszcza w edukację osób niepełnosprawnych, którym dzięki temu dajemy szansę na uzyskanie samodzielności, na to, by przynajmniej w części mogły być samodzielne. To jest ogromnie ważne - mówi poseł Anna Paluch.

- Chciałem pogratulować tych sukcesów, które są związane z inwestycjami realizowanymi przez samorządy i powiaty. Podziękowania należą się tym wszystkim, którzy wspierają te projekty. Myślę, że to wspólne działanie ma wymierne korzyści, które odczuwa społeczność naszego powiatu - mówi senator Jan Hamerski.


- Prowadzona budowa to również poprawa bazy lokalowej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, tworzonej głównie dla poprawy warunków edukacji i rehabilitacji uczniów ze szczególnymi potrzebami. Budowa była możliwa dzięki wydatnemu wsparciu środków pochodzących z budżetu państwa. Ogólna kwota dofinansowania ze środków rządowych stanowi 1/3 środków niezbędnych dla realizacji tej inwestycji. Chciałbym szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do otrzymania tak istotnego wsparcia – mówi starosta nowotarski Krzysztof Faber.

11 tys. wyjazdów karetek rocznie

Na mocy podpisanej dziś przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę umowy blisko 665 tys. zł trafi także do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na zakup nowego ambulansu dla potrzeb ratownictwa medycznego. To środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, którą dysponuje premier Mateusz Morawiecki, a o które zawnioskował wojewoda.

- To niezwykle ważny i potrzebny zakup z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie mieszkańców tego powiatu, ale również turystów, którzy chętnie odwiedzają te piękne tereny. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu jest jednym z największych dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego w krakowskim rejonie operacyjnym. Obecnie w Szpitalu funkcjonuje jeden specjalistyczny ZRM, siedem całodobowych podstawowych ZRM oraz jeden czasowy podstawowy ZRM działający 12 godzin na dobę. W skład floty wchodzi 9 ambulansów. Tylko w zeszłym roku liczba wyjazdów na miejsca zdarzenia wynosiła blisko 11,2 tys. Rozległość drugiego pod względem wielkości w Małopolsce powiatu (a takim jest powiat nowotarski) oraz górzyste ukształtowanie terenu znacząco wpływają na tempo eksploatacji floty ambulansów. Dlatego też z pełnym przekonaniem zabiegałem o te środki dla Szpitala w Nowym Targu. Dziękuję Panu Premierowi za ich przyznanie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Całkowity koszt zakupu ambulansu typu „C” wynosi 700 tys. zł. Pozostałe koszty w wysokości ok. 35 tys. zł zostaną sfinansowane przez beneficjenta. Zakup planowany jest w IV kwartale 2023 roku. Oprócz podstawowego wyposażenia ambulans będzie miał wyposażenie dodatkowe, np. krzesło kardiologiczne czy urządzenie do kompresji klatki piersiowej. Dodatkowo ze względu na górzysty teren i trudności z dotarciem do pacjentów konieczny jest napęd 4x4.

- Dofinansowanie to stanowi realne wsparcie służby zdrowia Podhala. Nowoczesny sprzęt daje także większy komfort pracy Zespołów Ratowniczo Medycznych – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  

Podhalańskie zabytki
- Od wczoraj możemy już cieszyć się kolejnymi dobrymi informacjami dotyczącymi przyznanego rządowego wsparcia. Do Małopolski trafi pula ponad 200 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na liście inwestycji są też perły i perełki z powiatu nowotarskiego. Łącznie to 13 mln zł dofinansowania, w tym tylko dla samego powiatu 1,8 mln zł na ocenę bezpieczeństwa konstrukcji oraz prace zabezpieczające budynku bazyliki Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu. Na prace konserwatorskie dotyczące zabytków z sąsiedniego powiatu tatrzańskiego trafi zaś ponad 5,5 mln zł, w tym 3,5 mln zł to najwyższe dofinansowanie w Małopolsce, które zostało przyznane gminie Kościelisko na remont kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo 20230715Nowy Targ starostwo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj