Trasa dotrzymanego słowa. Tak rozwija się sportowa Małopolska
2023-06-30

Nie było u nas jeszcze takiej inwestycji; to pierwsza pełnowymiarowa sala gimnastyczna, pierwszy taki kompleks sportowy, pierwsza pływalnia w miejscowości… Takie głosy słychać wielokrotnie, gdy obserwujemy, jak działa m.in. rządowy program „Sportowa Polska”. To właśnie dzięki niemu rozwija się lokalna infrastruktura sportowa.

Dziś takie inwestycje wizytowali w gminach Łukowica w powiecie limanowskim i Korzenna w powiecie nowosądeckim wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch, senator Wiktor Durlak oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wspólny mianownik: siła lokalnych inwestycji
- Rozwój infrastruktury to rozwój danej miejscowości i otwieranie szerszych perspektyw mieszkańcom. Dbamy o to, aby szansę otrzymał każdy samorząd. Nowo wybudowane obiekty sportowe w gminach Korzenna i Łukowica stanowią tylko kilka z niezliczonych przykładów tego, jak działają programy rządowe. Środki te przyczyniają się m.in. do rozwoju sportowego małych Ojczyzn. To właśnie w takich miejscach liczy się dobra współpraca pomiędzy rządem a samorządem – w imię wspólnego celu, jakim jest dobro mieszkańców – mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

- Mniejsze miejscowości były przez lata pomijane w planach rozwoju infrastruktury, w tym tej służącej kulturze fizycznej i sportowi. Nie trafiało tu rządowe finansowanie. Zmienił to rząd Zjednoczonej Prawicy. Jako pełnomocnika ds. infrastruktury sportowej niezwykle cieszy mnie każda taka inwestycja, która pokazuje, że „da się” i że „można” także w mniejszych miejscowościach realizować projekty na miarę XXI wieku. Budowa sal gimnastycznych, boisk wraz z całą infrastrukturą to klucz do zdrowia, to podstawa rozwoju dzieci i młodzieży – podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch.

- Obiekty, które dziś odwiedzamy, tworzą trasę dotrzymanego słowa. Postawiliśmy na rozwój lokalnej infrastruktury sportowej i stał się on faktem. Wywiązaliśmy się ze zobowiązań. Namacalne potwierdzenie widzimy w postaci krytej pływalni w Korzennej czy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Łęce. Brakowało takich obiektów sportowych - dostępnych na wyciągniecie ręki. Teraz ich mapa obejmuje coraz więcej lokalizacji. Tak działa rządowy program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu w gminie Łukowica
W miejscowości Jastrzębie powstała sala gimnastyczna wraz z instalacjami wewnętrznymi, instalacjami zewnętrznymi, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu przy Szkole Podstawowej. Inwestycja w lepsze warunki sportowe w gminie została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Zadanie otrzymało dofinansowane w kwocie ponad 2,3 mln zł, a koszt całości tej inwestycji wyniósł blisko 3,5 mln zł.
- Dotychczas dzieci ćwiczyły w pomieszczeniach, które zostały dostosowane do tego celu po kotłowni i magazynie na węgiel. Teraz mają do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną. Szkoła w Jastrzębiu to 42 uczniów, 15 przedszkolaków. Nowa sala gimnastyczna to dla nich nowe horyzonty i nowe perspektywy rozwoju kolejnych pokoleń mieszkańców gminy – mówi wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.

Innowacje sportowe w gminie Korzenna
Również przy Szkole Podstawowej w Łęce powstała sala gimnastyczna, której budowa została dofinansowana ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020. Dofinansowanie wynosiło ponad 3,5 mln zł, a całkowity koszt tej inwestycji to ponad 6 mln zł.

Efektem prac jest pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Budowa nowej infrastruktury sportowej w Łęce przeznaczonej dla różnej grupy odbiorców wpłynęła na powstanie kompleksowego, wielofunkcyjnego obiektu umożliwiającej rozwój różnych dziedzin kultury fizycznej i sportu. Dotychczas Szkoła Podstawowa w Łęce nie miała sali gimnastycznej, a zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w pomieszczeniach szkolnych.

Kolejną inwestycją, którą dziś odwiedzili marszałek Ryszard Terlecki, minister Jacek Osuch oraz wojewoda Łukasz Kmita, jest budowa sali gimnastycznej i przebudowa wielofunkcyjnego boiska w Miłkowej. Tu również trafiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury  Sportowej - edycja 2021. Dotacja wyniosła ponad 3,4 mln zł, a całkowita wartość zadania to prawie 5 mln zł.

Inwestycja pozostaje w trakcie realizacji. Budowa nowej niedostępnej dotychczas infrastruktury sportowej w Miłkowej jest zadaniem priorytetowym i niezbędnym dla Szkoły, ponieważ umożliwi ono realizację zajęć wychowania fizycznego, a także innych zajęć sportowych, w profesjonalnych warunkach, zapewniających bezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży, a także wszystkich zainteresowanych korzystaniem z obiektu. Podstawowym celem przebudowy boiska  jest poprawa stanu technicznego istniejącego pola gry (obecnie asfaltowego) oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania oraz dostosowanie wymiarów boiska pola gry do obowiązujących norm.

Na „trasie dotrzymanego słowa” znalazła się też budowa bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Koniuszowej. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury  Sportowej – edycja 2021 wyniosło blisko 158 tys. zł, a całkowita wartość projektu to prawie 232 tys. zł.

Kolejna inwestycja to remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Janczowej. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury  Sportowej - edycja 2021 wyniosło blisko 490 tys. zł, a całkowity koszt prac to ponad 708 tys. zł. Celem projektu jest m.in. zwiększenie wielofunkcyjności obiektu. Temu ma służyć choćby wymiana nawierzchni wraz z podbudową pola gry ze strefą bezpieczną 23x44 m, wraz z montażem bramek „piłka ręczna”, montażem osprzętu „piłka siatkowa”, koszy do „piłki koszykowej” itd.

Ostatnim punktem trasy była „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Korzennej”. Na ten projekt trafiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - edycja 2022. Wyniosło ono 1 mln zł, a całkowita wartość zadania to ponad 1,3 mln zł.

Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK mieszczącego się przy Szkole Podstawowej w Korzennej  przyczyni się do zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Umożliwi uczniom Szkoły i istniejącym w szkołach Szkolnym Klubom Sportowym rozwój dotychczasowej działalności w różnych dziedzinach sportowych, co w przyszłości zaowocuje większymi sukcesami szkoły. Obiekt został też dotknięty skutkami ulewnych deszczy i podtopień z lipca 2021 r.

- Ograniczenia finansowe gminy uniemożliwiają w krótkim okresie czasu realizację licznych inwestycji i przeprowadzenia kosztownych robót remontowo-budowlanych, bez pozyskania dofinansowania, które jest tak bardzo ważne. Realizacja powyższych  projektów przyczyni się do rozwoju bazy sportowej, która będzie miała na celu nie tylko podniesienie aktywności fizycznej wśród mieszkańców, ale także będzie sprzyjała międzypokoleniowej integracji społecznej – dodaje wójt gminy Leszek Skowron.

Szerokie spektrum rządowego wsparcia
Obydwa samorządy – Łukowica i Korzenna – szeroko korzystają także z innych programów rządowych.

I tak gmina Korzenna w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała łącznie ponad 11,3 mln zł. Wśród projektów, które dzięki tym środkom otrzymały szansę na realizację, są: rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowa kompleksu sportowego w Korzennej, modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy, poprawa infrastruktury drogowej (w tym oświetlenie oraz utworzenie ścieżek rowerowych).

Z kolei prawie 23 mln zł tu pula, którą gmina Korzenna otrzymała dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład – Programowi Inwestycji Strategicznych, przeznaczając te środki m.in. na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną.

Gmina Korzenna otrzymała też dotację celową z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w latach 2018-2022 w łącznej wysokości blisko 7 mln zł na 19 zadań - remonty dróg gminnych, mostów, przepustu.   

Natomiast w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do gminy trafiło dofinansowanie dla 9 zadań na kwotę ponad 12 mln zł.

Także gmina Łukowica wykorzystuje możliwości, jakie oferują programy rządowe. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dał temu samorządowi szansę na m.in. rozbudowę remizy OSP w Łukowicy, budowę zbiornika na wodę pitną ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Przyszowa czy też budowę wieży widokowej na górze Skiełk. Tylko w ramach RFIL gminie przyznano dofinansowanie na poziomie prawie 8 mln zł.

Z kolei Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otworzył gminie Łukowica szansę realizacji takich projektów jak przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdnik czy modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz dostosowanie części budynku byłego gimnazjum w Łukowicy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Promesy przyznane gminie Łukowica w ramach tego programu rządowego opiewają na łączną kwotę prawie 19, 5 mln zł.

Natomiast w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  gmina Łukowica otrzymała dofinansowanie 4 zadań na kwotę blisko 3 mln zł, a trafiło tu też wsparcie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (50 tys. zł w roku 2019  na remont mostu w Roztoce).

20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Łukowica 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna 20230630 Gmina Korzenna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj