Oświadczenie dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa dotyczącą Strefy Czystego Transportu
2023-04-18

Wojewoda Małopolski – po dokonaniu oceny nadzorczej uchwały Rady Miasta Krakowa z 23 listopada 2022 r. nr C/2707/22 w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie – 18 kwietnia 2023 r. skierował, za pośrednictwem Rady Miasta Krakowa, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, celem poddania rzeczonej uchwały kontroli sądu administracyjnego.
Organ nadzoru zakwestionował zgodność zawartych w uchwale unormowań z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Organ nadzoru zarzucił, iż pomimo obowiązku wynikającego z art. 40 pkt 1 i 2 ww. ustawy Rada Miasta Krakowa w podjętej uchwale nie zawarła obligatoryjnych elementów wynikających z upoważnienia ustawowego. Nie określiła bowiem  w sposób wystarczający granic obszaru Strefy Czystego Transportu oraz nie zawarła regulacji dotyczących sposobu organizacji ruchu w tej Strefie, co jest istotnym naruszeniem ww. przepisu. Niedopuszczalne jest także przekazanie Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnienia do dokładnego określenia granic Strefy oraz sposobu organizacji ruchu, w drodze czynności, jaką jest sporządzenie projektu organizacji ruchu, bowiem uprawnienie to należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego, które następuje w drodze aktu prawa miejscowego.
Mając również na uwadze wprowadzone uchwałą zakazy, organ nadzoru zarzucił Radzie Miasta Krakowa zbyt daleko idącą ingerencję w sferę konstytucyjnych praw i wolności, takich jak wolność człowieka, wolność poruszania się, równość wobec prawa czy własność – naruszającą zasadę proporcjonalności, gdyż zamierzone efekty generują zbyt wielkie ciężary ponoszone przez obywateli. Ograniczenie praw jednostki musi być ekwiwalentne wobec celu, któremu służy dana regulacja i dokonane jedynie w niezbędnym zakresie.  Nie kwestionując uprawnienia rady gminy do wprowadzenia strefy czystego transportu, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy, Wojewoda Małopolski stwierdza, iż działanie to odbywać się musi w granicach i na podstawie prawa, a wobec stwierdzenia naruszenia m.in. ww. przepisów zaskarżenie tego aktu było konieczne.

Podkreślenia wymaga, iż kwestionowana uchwała jest aktem precedensowym, jednym z pierwszych tego typu w kraju, zawierającym regulacje wywołujące bezpośrednie skutki w stosunku do wszystkich osób przebywających na terenie strefy, nie tylko mieszkańców Krakowa, dlatego poddanie uchwały ocenie Sądu jest niewątpliwie uzasadnione. Rozwieje bowiem wątpliwości, co do legalności zapisów uchwały, na które wskazywano w licznych interwencjach kierowanych do Wojewody.  


Rafał Czeladzki
Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie


20220613 oświadczenie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj