Niemal 10 mln zł na stypendia dla małopolskich uczniów
2023-04-11

Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w pierwszym półroczu 2023 roku. Do małopolskich uczniów trafią stypendia socjalne o łącznej wartości prawie 10 mln zł.

– Młodzież jest przyszłością naszego kraju, dlatego troska o ich wykształcenie jest naszą powinnością. Nie wszyscy młodzi ludzie, z różnych względów, mają jednak odpowiednie warunki do nauki. Czasem potrzebują do tego wsparcia. Jego formą są stypendia szkolne. W Małopolsce otrzyma je 15 322 uczniów, a kwota przyznana dla naszego województwa to prawie 10 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do 182 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski trafi łącznie 9 764 280 zł. Najwięcej środków otrzyma gmina Limanowa – 399 276 zł. Dofinansowanie powyżej 300 tys. zł otrzymają także samorządy: Łącko (377 426 zł), miasto Nowy Sącz (360 000 zł), Łukowica (332 500 zł) oraz miasto Kraków (306 000 zł).

Biorąc pod uwagę liczbę osób w wieku od 6 do 18 lat, która w Małopolsce wynosi 466 104, można powiedzieć, że tą formą wsparcia objęte jest ponad 3% uczniów.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Od 1 stycznia 2022 r. uległa zmianie wysokość kryterium dochodowego, które wynosi 600 zł netto.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Więcej o stypendiach szkolnych:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendium-szkolne-oraz-zasilek-szkolny

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendium-szkolne--zmiana-kryterium-dochodowego

Podział środków na poszczególne samorządy

Dotacja MEiN - stypendia i zasiłki szkolne 2023
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj