Oświadczenie dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
2023-03-30

Wojewoda Małopolski wydał 30 marca 2023 r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważność uchwały nr CV/2851/23 Rady Miasta Krakowa z 22 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat - w części, tj. w zakresie wprowadzonego unormowaniem § 1 pkt 20) ww. aktu podpunktu 2.1a.1. załącznika nr 2 do uchwały obejmującego wyrażenie: Opłatę, o której mowa, można wnieść jedynie w dedykowanych aplikacjach mobilnych do wnoszenia opłat za parkowanie, na zasadach w nich określonych.

Powyższą uchwałą Rada Miasta Krakowa ustaliła m.in. niższe stawki opłat za godziny postoju w obszarze płatnego parkowania dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej.

Natomiast Rada wprowadziła także, zakwestionowany w rozstrzygnięciu, zapis podpunktu 2.1a.1. załącznika nr 2 do uchwały, odnoszący się tylko do posiadaczy statusu Karty Krakowskiej, który ograniczył sposób dokonywania opłaty za parkowanie w preferencyjnej wysokości, w stosunku do metod płatności ustalonych przez radę gminy w pierwotnej uchwale, do jednej tylko metody – aplikacji mobilnej. Regulacja ta powoduje, że skorzystanie z uprawnienia jest uzależnione od posiadania urządzeń mobilnych, dostępu do sieci internetowej i prowadzi do pogorszenia sytuacji osób dokonujących płatności w innej dopuszczalnej uchwałą formie.

Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1b uchwały nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z 22 listopada 2017 r. opłaty dokonuje się:
a) w parkometrach za pomocą środków pieniężnych uiszczanych o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1 zł lub kartą płatniczą,
b) poprzez wykupienie abonamentu postojowego,
c) za pomocą innych elektronicznych form płatności.
 
Zdaniem organu nadzoru regulacja ta powoduje nierówne traktowanie posiadaczy statusu Karty Krakowskiej, polegające na ograniczeniu możliwości wniesienia opłaty za parkowanie w przysługującej im niższej wysokości, jedynie do aplikacji mobilnej, co stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej, dlatego konieczne było stwierdzenie nieważności uchwały w tej części.

Podkreślenia wymaga, iż ocena nadzorcza Wojewody Małopolskiego dokonywana jest jedynie w oparciu o kryterium legalności, a stosując zasadę proporcjonalności środków nadzoru, stwierdzono nieważność uchwały w części.

Pozostałe regulacje podjętej przez Radę Miasta uchwały, także w zakresie ustalenia niższej wysokości stawek dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej za parkowanie – pozostają w mocy.
Jednocześnie z całą mocą należy podkreślić, że intencją organu nadzoru nie jest utrudnienie mieszkańcom Miasta Krakowa dokonywania opłat w sposób nowoczesny. Powołane rozstrzygnięcie nadzorcze nie jest wymierzone w interes mieszkańców, a jedynie jest wyrazem dbałości o zasadę równości wobec prawa. Organ nadzoru ma nadzieję, że w reakcji na powołane powyżej rozstrzygnięcie Rada Miasta Krakowa w krótkim czasie doprowadzi do zgodności z prawem zasad ponoszenia opłat za parkowanie.

Co ważne, organ nadzoru nie ma możliwości prawnej ingerencji w oparciu o obowiązujące przepisy w wysokość stawek opłat wprowadzonych przez Radę Miasta Krakowa – ustalenie wysokości stawek jest wyłączną kompetencją Rady Miasta.

Rafał Czeladzki
Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie20220613 oświadczenie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj